Ordensreglement

Ordensreglement for Royal Arena

1. Formål

Formålet er at sikre en god og sikker afvikling af alle arrangementer i Royal Arena hvor vi samtidig bevarer den gode stemning, så alle kan føle sig velkomne og trygge både før, under og efter arrangementet. Reglementet er gældende ved alle arrangementer, der afvikles i Royal Arena.

2. Gyldighedsområde

Ordensreglementet gælder hele Royal Arena og området omkring arenaen, ved alle arrangementer, der bliver afholdt i Royal Arena.

3. Regler for ophold

I Royal Arena må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettigede til at opholde sig i arenaen. Billetter eller lignende adgangsbevis skal fremvises på forlangende til Royal Arenas stewards.

Gæster skal indtage den plads, der er anført på billetten. Såfremt kontrollører eller personalet af sikkerhedsmæssige årsager anviser andre pladser end anført på billetten, er man forpligtet til at indtage disse.

Der må ikke udvises en adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare. Besøgende er forpligtet til at overholde det gældende ordensreglement og at følge anvisninger, som måtte blive givet over højttaleranlægget i Royal Arena eller af Royal Arenas stewards og øvrigt personale.

Alle anvisninger givet af Royal Arenas stewards skal straks efterkommes. Royal Arenas stewards kan ved overtrædelse af landets lovgivning eller ved overtrædelse af ordensreglementet bortvise besøgende fra Royal Arenas område.

Ophold i Royal Arena er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.

4. Adgangskontrol

Alle besøgende har pligt til at fremvise billet eller andet adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Legitimation kan blive krævet forevist på forlangende.

Royal Arenas stewards har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko, eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande samt mad- og drikkevarer. Undersøgelsen kan foretages som enten visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.

Følgende og lignende genstande må ikke medbringes i Royal Arena:

 • Euforiserende stoffer af enhver art.
 • Våben af enhver art (herunder peberspray) og genstande, der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans.
 • Barnevogne, cykler og lignende.
 • Alle former for flasker, bægre, krus eller dåser.
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
 • Konfettirør og creperuller, der indeholder konfetti.
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter, eksempelvis kompressorhorn.
 • Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.
 • Dyr.
 • Laserpenne.
 • Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter og/eller genstande, der tjener til kommercielle formål.
 • Genstande eller effekter såsom tøj, bannere eller lignende, hvorpå der er påtrykt, skrevet eller på anden måde synligt gives udtryk for racistiske, politiske, kriminelle eller anden form for utryghedsskabende budskaber.
 • Til visse arrangementer vil det endvidere IKKE være tilladt at medbringe fotoudstyr af professionel karakter fx kameraer med aftagelige linse, videooptager, lydoptagere.

Alle nævnte genstande vil blive afvist ved indgangen og kan ikke opbevares i Royal Arena.

Det er ydermere forbudt for gæster at foretage sig følgende eller lignende i Royal Arena:

 • At klatre op på eller over bygninger og indretninger, hvor der ikke er adgang for besøgende.
 • At maskere sig.
 • At kaste med genstande.
 • At tænde ild og affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande.
 • At sælge varer eller billetter, uddele tryksager eller gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse dertil.
 • At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger og reklameskilte.
 • At medføre eller åbenlyst bære tegn eller symboler af racistisk eller voldelig karakter, eller som relaterer sig til kriminelle miljøer.

Personer, der ikke er i besiddelse af billet eller gyldigt adgangsbevis, eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko, vil blive bortvist.

Bortviste personer har ikke krav på at få deres billet refunderet.

5. Rygning

Rygning inklusive E-cigaret/damprygning er forbudt overalt indendørs i Royal Arena.

Der kan ved visse arrangementer blive oprettet udendørs rygeområder. Såfremt der IKKE oprettes rygeområder vil det ikke være muligt at komme ud af Royal Arena for at ryge.

6. Erstatningsansvar

Al adgang, færdsel og ophold i Royal Arena sker på den besøgendes eget ansvar, ligesom Royal Arena ikke har ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Såfremt der udøves hærværk på Royal Arenas ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Royal Arena et tab, forbeholder Royal Arena sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

7. Overtrædelse af ordensreglementet

Gæster, der overtræder ordensreglementet for Royal Arena, kan uden videre bortvises.

Såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.