Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Royal Arena passer godt på dine personoplysninger og respekterer dit privatliv.

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Ansvarlige

Royal Arena er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på adressen: info@royalarena.dk.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Som hovedregel kan du bruge www.royalarena.dk og vores applikation uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

Når vi beder dig om, at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Generelt indsamler vi alene personoplysninger, når du opretter en profil hos os, eller benytter dig af ydelser og services, som alene kan gennemføres, hvis vi er i besiddelse af visse personoplysninger. Det drejer sig f.eks. om følgende:

•    foretagelse af et køb eller bestilling
•    tilmelding til nyhedsbrev
•    deltagelse i konkurrence
•    bruger feedback
•    i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde

Hvis vi indhenter personoplysninger om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at personoplysningerne er indhentet. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Royal Arena indsamler alene de oplysninger, som du selv afgiver ved din brug af vores applikation, og alene de oplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, du efterspørger.

De indsamlede oplysninger er f.eks. navn, IP-adresse, e-mail-adresse eller privat adresse. Royal Arena kan endvidere indsamle oplysning om din lokation, baseret på din telefons lokalitetstjeneste.
Herudover behandles personoplysninger som du selv aktivt har givet til os.

Brug af indsamlede oplysninger

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger, er for at kunne leverer de ydelser som du efterspørger fra Royal Arena.

Personoplysninger bruges i overensstemmelse med de formål, hvortil de er indsamlet. Oplysningerne kan også bruges til at levere oplysninger, herunder praktiske oplysninger vedrørende ordrer og arrangementer, samt til markedsføringsmæssige formål. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet, herunder ved udarbejdelse af statistikker og analyser.

Endelig kan indsamlede oplysninger benyttes til at vise indhold og reklamer, der er tilpasset netop dine interesser og hobbyer. Såfremt du har givet samtykke hertil, vil Royal Arena anvende push-beskeder i applikationen.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Indsamlede oplysninger kan videregives til øvrige selskaber og aktiviteter, som er koncernforbundne med Royal Arena, og til udvalgte og betroede tredjemænd, såfremt disse helt eller delvist leverer de ydelser og/eller services, som du måtte have benyttet dig af.

Oplysninger videregives ikke herudover til tredjemand, medmindre lovgivningen særskilt måtte foreskrive en sådan videregivelse.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Royal Arena, ligesom Royal Arena løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Såfremt vi, undtagelsesvist, videregiver personoplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer vi overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende regler, og slettes, når det ikke længere er nødvendigt for Royal Arena at opbevare oplysningerne. Opbevaringsperioden vil i øvrigt afhænge af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Sikkerhed

For at sikre bedst mulig beskyttelse af dine personoplysninger, har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler personoplysninger, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende back up af dine personoplysninger. Vi beskytter fortroligheden ved hjælp af kryptering. 
Såfremt der måtte opstå et sikkerhedsbrud, der resulterer i en risiko for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine personoplysninger finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

Såfremt du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de personoplysninger som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I visse tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger, såfremt du anmoder herom. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan også kontakte os, hvis du i øvrigt mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

**
Royal Arena er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, og du er selv ansvarlig for at holde dig bekendt med de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik, eller til hvordan du bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på adressen: info@royalarena.dk.